Advokátska kancelária GOREJ Legal bola založená zakladateľom JUDr. Romanom Gorejom – advokátom ako spoločnosť poskytujúca právne služby podľa Zákona č. 586/2006 Z.z. o advokácii v znení neskorších zmien a dodatkov.

Sídlo spoločnosti je v Košiciach na Krmanovej ul. č. 14 s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť vychádza z dlhoročných odborných skúseností zakladateľa v oblasti poskytovania právnych služieb.

Poslaním advokácie je predovšetkým uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Špecializácie advokátskej kancelárie je uvedená v sekcii SLUŽBY

Právnici, zamestnanci a externí spolupracovníci Advokátskej kancelárie Gorej Legal majú všetky potrebné odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Zachovávajú lojalitu voči klientom našej kancelárie. Sú pripravení poskytovať klientom svedomitú a komplexnú právnu pomoc. Diskrétnosť, ktorá je pre nich samozrejmosťou, je základom spokojnosti našich klientov.