Podľa zákona o advokácii je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže Klient a po smrti či zániku Klienta iba jeho právny nástupca. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho Klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech Klienta.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na:
a) zamestnancov advokáta
b) iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb
c) členov orgánov komory a jej zamestnancov

Diskrétnosť je základnou zásadou vo vzťahu k našim Klientom. Akékoľvek informácie, získané od našich Klientov sú vždy považované za prísne dôverné, pričom vylučujeme ich únik mimo advokátskej kancelárie.